Apie mus

Prisikėlimo Parapija

Toronto lietuvių ir Tėvų Pranciškonų (Mažesniųjų Brolių Ordino) bendromis pastangomis, Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m., o 2001-aisiais persikėlė į dabartinius namus vakarų Toronte.

Čia meldžiamės lietuvių ir anglų kalbomis, puoselėjame katalikiškas ir lietuviškas kultūrines vertybes. Per labdaringą veiklą stengiamės padėti pagalbos reikalingiems - čia ir Lietuvoje.

Čia vyksta vaikų liturgija, bei vaikų paruošimas sakramentams. Jaunieji giesmininkai reiškiasi parapijos vaikų ir jaunimo chore, bei kanklininkų būrelyje. Vyresnieji gieda “retkartiniame” chore. Čia renkasi jaunų šeimų “Kiškių klubas”, veikia parapijos sporto klubas “Aušra”. Sekmadieniais po Mišių veikia lietuviška virtuvė, vyksta pabendravimas.

Po parapijos stogu glaudžiasi ir Kanados Lietuvių Bendruomenės bei lietuviško bankelio patalpos. Taipogi, glaudžiasi Toronto lietuvių choras “Volungė”.

Kasmet, tradiciniai renginiai gausiai suburia bendruomenę - labdaringi naudotų rūbų ir daiktų išpardavimai, parapijos padėkos šventė, Kalėdinis koncertas, ir Vilties Bėgimas.

Tėvų pranciškonų įsteigtoje “Kretingos” stovykloje kas vasarą vaikai ir jaunimas džiaugiasi ir mokosi lietuviškoje, katalikiškoje aplinkoje.  

Kviečiame visus dalyvauti parapijos gyvenime ir kartu kurti parapijos ateitį. KIEKVIENAS ESATE ČIA LAUKIAMAS!