Veikla

Muzikinė veikla

Prisikėlimo parapijos turtinga muzikinė veikla mielai laukia visų, nuo 5 iki 75 metų amžiaus, norinčių giedoti, dainuoti, groti. Visiems yra vietos!

Vaikų/jaunimo chorui vadovauja Danutė Biskienė ir chormeisterė Danguolė Radtke. Choristai - nuo 5 iki 17 metu amžiaus.  Repeticjos vyksta sekmadieniais po 11:00 v.r. mišių. Choras gieda mišiose ir dainuoja įvairiuose parapijos renginiuose.   2019-2020 metais, choras švęs 65-metį!  Vadoves remia ir nuoširdžiai su jomis dirba choristų tėveliai.  Šiemet (2018-19) dalyvauja virš 30 vaikų. 

Mūsų kanklių ansamblis yra nepamainomas parapijos vienetas. Mokosii, groja mišiose ir dalyvauja parapijos renginiuose. Repetuoja sekmadieniais pries 11v.r.misias ir dažnai, kartu su vaikų choru, dalyvauja mišiose. Šiuo metu dalyvauja 12 kanklininkų.  Ansambliui vadovauja Aleksandra Valaitytė ir Žibutė Janeliūnienė, padėjėja - Aleksa Dirmantaitė-Groen Int Woud.

RETKARTINIS choras susirenka vieną kartą i mėnesi-paskirtą sekmadienį renkasi 10v.r., repetuoja ir gieda 11v.r.misiose.  Šiuo metu, jame dalyvauja virš 30 parapijiečių, ir nauji nariai visada laukiami.  Vadoves: Dalia Viskontienė ir Danguole Radtke.

Virš 40 metų, Prisikėlimo parapijoje glaudžiasi mišrus choras “VOLUNGĖ” ir “VOLUNGĖS” moterų ansamblis.  Abu vienetai mielai dalyvauja parapijos šventėse su giesme bei daina. ”VOLUNGEI” vadovauja   Dalia Viskontienė,  chormeisterė - Danguole Radtke, akompaniatorė - Ilona Beres.

Music Directors

Vyriausia Prisikėlimo parapijos muzikos vadovė - Dalia ViskontasJanet KrisciunasVargonininkė – Danguole Radke ,  Zibute JaneliunasDana BiskysAleksandra Valaitis